Synonyms to uranometrist

stargazer, Chaldean, astroalchemist, astrogeologist, astrographer, astrologer, astrologian, astromancer, astronomer, astrophysicist, genethliac, horoscoper, horoscopist, radar astronomer, radio astronomer, solar physicist, uranographer, uranographist, uranologist