Synonyms to the Universal Ego

Brahma, Agni, Asvins, Atman, Avalokita, Bhairava, Bhairavi, Chandi, Daksha, Devaki, Devi, Dharma, Dharti Mai, Durga, Dyaus, Ganapati, Ganesa, Ganesha, Garuda, Hanuman, Himavat, Indra, Kali, Kama, Kamsa, Karttikeya, Lakshmi, Parjanya, Parvati, Pushan, Rahu, Rhibhus, Rudra, Sarasvati, Savitar, Shiva, Sita, Siva, Soma, Surya, Uma, Ushas, Vaja, Varuna, Varuni, Vayu, Vishnu, Yama, the Destroyer, the Preserver, the Regenerator, the Supreme Soul, Buddha, Jagannath, Juggernaut, Ka