Synonyms to the Regenerator

Brahma, Agni, Asvins, Atman, Avalokita, Bhairava, Bhairavi, Chandi, Daksha, Devaki, Devi, Dharma, Dharti Mai, Durga, Dyaus, Ganapati, Ganesa, Ganesha, Garuda, Hanuman, Himavat, Indra, Kali, Kama, Kamsa, Karttikeya, Lakshmi, Parjanya, Parvati, Pushan, Rahu, Rhibhus, Rudra, Sarasvati, Savitar, Shiva, Sita, Siva, Soma, Surya, Uma, Ushas, Vaja, Varuna, Varuni, Vayu, Vishnu, Yama, the Destroyer, the Preserver, the Supreme Soul, the Universal Ego, Buddha, Jagannath, Juggernaut, Ka