Synonyms to the Destroyer

Brahma, Agni, Asvins, Atman, Avalokita, Bhairava, Bhairavi, Chandi, Daksha, Devaki, Devi, Dharma, Dharti Mai, Durga, Dyaus, Ganapati, Ganesa, Ganesha, Garuda, Hanuman, Himavat, Indra, Kali, Kama, Kamsa, Karttikeya, Lakshmi, Parjanya, Parvati, Pushan, Rahu, Rhibhus, Rudra, Sarasvati, Savitar, Shiva, Sita, Siva, Soma, Surya, Uma, Ushas, Vaja, Varuna, Varuni, Vayu, Vishnu, Yama, the Preserver, the Regenerator, the Supreme Soul, the Universal Ego, Buddha, Jagannath, Juggernaut, Ka