Synonyms to sissiness

androgyny, androgynism, effeminacy, effeminateness, epicenism, epicenity, feminism, gynandrism, gynandry, hermaphroditism, intersexualism, intersexuality, muliebrity, prissiness, pseudohermaphroditism, transsexualism, transsexuality, unmanliness, womanishness