Synonyms to praenomen

cognomen, affectionate name, agnomen, appellation, appellative, binomen, binomial name, byname, byword, cryptonym, denomination, designation, diminutive, empty title, epithet, eponym, euonym, family name, handle, honorific, hypocoristic, hyponym, label, last name, maiden name, married name, matronymic, moniker, name, namesake, nickname, nomen, nomen nudum, patronymic, pet name, proper name, proper noun, scientific name, secret name, sobriquet, style, surname, tag, tautonym, title, trinomen, trinomial name